Deze site wordt beheerd en onderhouden door Perfect Line. Perfect Line is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Op uw bezoek aan en gebruik van deze site zijn de volgende Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze site te bezoeken en gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven zijn de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze site, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, audio, video, HTML-code en knoppen (hierna “Informatie” genoemd) het eigendom van Perfect Line. Niets op deze site kan worden opgevat als de verstrekking van enigerlei licentie of recht op auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsbelangen van Perfect Line of van derden.

Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie op deze site is gratis en dient slechts te worden gebruikt voor informatiedoeleinden. Het vormt niet de basis voor een zakelijke of professionele servicerelatie tussen u en Perfect Line. Perfect Line aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze site of sites en diensten die via deze site toegankelijk zijn. Perfect Line aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor enige directe, indirecte, incidentele en speciale schade of schadevergoedingen of vervolgschade en andere schade (waaronder maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbrekingen, verlies van programma’s of gegevens) ongeacht de rechtshandeling en ongeacht of er sprake is van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, aansprakelijkheid buiten schuld of anderszins, voortkomend uit of in verband met deze site, Informatie op of toegankelijk via deze site of alle sitediensten waarnaar wordt verwezen, of voor het op enigerlei wijze kopiëren, weergeven of gebruiken ervan.

Financiële informatie
Bezoekers van deze website dienen hun besluit om te investeren in de producten van Perfect Line niet te baseren op deze website of de informatie die op deze website is gepubliceerd. Toekomstige ontwikkelingen en toekomstige resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van opvattingen, meningen of verwachtingen die zijn geuit op de informatie die op deze website is gepubliceerd.

Informatie van derden
De Informatie die afkomstig is van derden, vormt een uiting van de persoonlijke mening van deze derden. Perfect Line is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke Informatie. Links op deze site kunnen verwijzen naar diensten of sites die niet door Perfect Line worden beheerd. Er wordt geen oordeel of garantie gegeven met betrekking tot dergelijke andere diensten of sites en Perfect Line aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Een link naar een andere site of dienst houdt geen goedkeuring in van deze site of dienst. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor elk gebruik dat u maakt van dergelijke Informatie op deze site, of van enige site of dienst waarnaar door deze site wordt verwezen.

Vertrouwelijkheid
Het is uw verantwoordelijkheid te voldoen aan de wetten van het rechtsgebied van waaruit u deze site bezoekt en u gaat ermee akkoord dat u dergelijke wetten niet zult schenden bij de toegang tot of het gebruik van de Informatie op deze site. Tenzij hier expliciet anders aangegeven wordt alle informatie die door u via deze site wordt verstrekt, beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet behorend tot iemands eigendom. U verklaart dat u het wettelijke recht hebt dergelijke informatie te verstrekken en gaat ermee akkoord dat u geen informatie zult verstrekken tenzij u wettelijk hiertoe het recht hebt. Vanwege het open karakter van internet raden wij u aan geen informatie te verstrekken die u beschouwt als vertrouwelijk.

Scheidbaarheid
Als deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig worden verklaard, blijven de partijen gebonden aan de overige voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden. De partijen zullen het nietig verklaarde deel vervangen door voorwaarden die geldig en juridisch bindend zijn en die zo veel mogelijk overeenkomen met de voorwaarden in het nietig verklaarde deel, met inachtneming van de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend de wetten van het land waarin Perfect Line is gevestigd, van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot geschillen aangaande het bestaan of de geldigheid ervan, zullen worden geslecht door de bevoegde rechters van het voornoemde land.